Legend

  Base Layer

project image

Title
Audyt krajobrazowy województwa mazowieckiego 

Description
W ramach audytu krajobrazowego identyfikuje się krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości. Głównym celem audytu krajobrazowego jest zapewnienie właściwej ochrony krajobrazów i możliwości ich kształtowania oraz konieczność zachowania krajobrazów będących źródłem tożsamości narodu polskiego, mając na uwadze, by krajobraz był oceniany w szczególności z punktu widzenia przyrodniczego i kulturowego znaczenia danego krajobrazu, częstości występowania na obszarze kraju oraz stanu zachowania.

W audycie krajobrazowym w szczególności:
1. wskazuje się:
- krajobrazy występujące na obszarze danego województwa,
- lokalizację krajobrazów priorytetowych,
2. wskazuje sią lokalizację i granice:
- parków kulturowych,
- parków narodowych,
- rezerwatów przyrody,
- parków krajobrazowych,
- obszarów chronionego krajobrazu,
- obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach,
3. wskazuje się:
- zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów o których mowa w pkt. 2,
- rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów i obiektów o których mowa w pkt. 2
- lokalne formy architektoniczne zabudowy w obrębie krajobrazów priorytetowych.

Audyt krajobrazowy może również wskazywać obszary, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody, tj. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, jak również obszary które powinny zostać objęte formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym w szczególności parków kulturowych. Ponadto można wskazać obszary objęte formami ochrony przyrody, tj. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony. 

Organization
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie 

E-mail
biuro (at) mbpr.pl 

Phone
+48 22 518 49 00 

Website
https://mbpr.pl/audyt-krajobrazowy/

Projection
EPSG:2180 

Extent
, , ,

 Locating 

 Print 

 Measures


Scale
Mouse position